0
ครูไม่ตาย : The Teacher Never Dies
หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง "ปฎิรูป และ ปฏิวัติการศึกษาไทย" ทั้งการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก และสังคมไทย
ผู้เขียน สุทัศน์ เอกา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื่องจาก "กระบวนการบริหารการศึกษาไทย" ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่สามารถแก้ไขคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ เพราะความไม่สอดคล้องต้องกัน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หนังสือ "ครูไม่ตาย : The Teacher Never Dies" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง "ปฎิรูป และ ปฏิวัติการศึกษาไทย" ทั้งการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก และสังคมไทย สร้างคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ด้วยฝีมือของครูทั่วประเทศไทย

สารบัญ

1. ทำอย่างไร การเรียนการสอนจึงมีประสิทธิภาพ How to create effective learning
2. ขอฝากบทบาทเชิงลึกของครูไปสู่กัลยาณมิตรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
3. วิชาครูฉบับปฏิบัติการ Pedagogy in Action
4. ทางรอดของการศึกษาไทยในยุคนี้
5. แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน
6. งานโครงการคือ หัวใจแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ Project work is the heart of modern learning.
7. ต้นแบบของการเรียนรู้ Master of learning
8. กระทรวงศึกษาธิการควรเน้นจิตสังคม Psychosocial เท่าเทียมกับเรื่องวิชาการ
9. ต้องจัดการอย่างไรกับมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ และ ตัวชี้วัดทางการเรียนของผู้เรียน
10. เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเรียนรู้ไม่ครบองค์
ฯลฯ

คำนิยม
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา หนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ของนักการศึกษาที่สำคัญของวงการศึกษาไทย อย่าง อาจารย์สุทัศน์ เอกาท่าน ตวง อันทะไชย- ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบะญญัติแห่งชาติ
การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและความเข้าใจสู่โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใชาตำรา เป็นครูมืออาชีพที่ทั่วโลกยกย่องอย่างไม่เขินอายดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อาจารย์สุทัศน์ เอกา มิได้เพียงแต่นำเสนอบทความและทัศนะของท่านด้วยความปรารถนาดีเท่านั้น แต่ท่านยังนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เมตตาอีกด้วยท่านอาจารย์สิรัตน์ สุทธิดารา- อ.เมือง จ.ตรัง
หนังสือ "ครูไม่ตาย" งานเขียนนั้น นับเป็นคุณูปการต่อวงการศึกษา และสมควรแก่การยกย่อง อาจารย์สุทัศน์ เอกาว่าเป็นหนึ่งใน "ปราชญ์การศึกษาของไทย"ผอ. วสันต์ ปัญญา- ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
"ครูไม่ตาย : The Teacher Never Dies" เป็นหนังสือที่ชี้ทางรอดการศึกษาไทยในยุคนี้ ใช้เป็นกลยุทธ์ศาสตร์ในกระบวนการทำงานของครูมืออาชีพนายศิริวัฒน์ ทองอ่อน- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855526 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 158 x 178 x 15 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุทัศน์ เอกา
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน