0
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า : Warehouse and Distribution Center
ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (3214-2005) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความสำคัญของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 8 บทเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการ ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฎิบัติงานในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ได้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 2 ความสำคัญของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 3 รูปแบบของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 4 การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 5 การดำเนินงานในคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 6 อาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 7 เทคโนโลยีจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสำหรับคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บทที่ 8 การจัดตั้ง และการควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742800376 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน