0
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ (PDF)
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษามีข้อสมมุติเกี่ยวกับฟังก์ชัน
e-books(PDF) ?280.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163982360 (PDF) 360 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน