0
ลด 10%
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ภายในเล่มประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพ หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ องค์กรและการจัดองค์กร หลักการบริหารงานคุณภาพ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 - 1001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกาา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพ หลักกการปฏิบัติตนในงานอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ องค์กรและการจัดการองค์กร หลักการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น พร้อมด้วยใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ
บทที่ 2 มาตรฐานอาชีพ
บทที่ 3 หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
บทที่ 4 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
บทที่ 5 องค์กรและการจัดองค์กร
บทที่ 6 หลักกการบริหารงานคุณภาพ
บทที่ 7 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820061 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน