0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้สอนรายวิชา "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
e-books(PDF) ?230.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้สอนรายวิชา "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศเป็นวิชาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะจัดทำตำรากฎหมายระหว่างประเทศที่พัฒนามาจากการสอนที่มีเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศครบถ้วนตามหลักสูตร แต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาผู้เขียนได้แบ่งตำรานื้ออกเป็นสองเล่มคือ "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1" (Introduction to public International Law I) และ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2" (Introduction to public Internationa( Law I) โดยมุ่งประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการเรียนการสอนระตับปริญญาตรีและเพื่อความสะวกของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษา หรือผู้อ่านทั่วไปได้รับรู้ถึงหลักการที่สำคัญพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถนำเอาไปปรับใช้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ ซึ่งตำรานี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ใต้ใช้ทำการศึกษากันโดยทั่วไปในนานาประเทศ สำหรับตำรา "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2" นั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ (7) ความคุ้มกันของรัฐและความสัมพันธ์ทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ (8) สนธิสัญญา (9) ความรับผิดชอบของรัฐ (10) การสิ้นสุดของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ (11) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และ (12) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการใช้กำลังโดยรัฐ

สารบัญ

บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศ ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ และวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 5 ดินแดนอาณาเขต อำนาจอธิปไตย และ เขตอำนาจของรัฐ
บทที่ 6 เขตอำนาจของรัฐเหนืออาณาเขตทางทะเลและอาณาเขตทางอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700550 (PDF) 466 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน