0
ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
การหล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทำให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดความเชื่อมั่น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ และนั่นคือ "ครู" ผู้เป็นผู้สร้าง ผู้ถ่ายทอดชีวิตมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการถ่ายทอด เกิดจากการเลียนแบบ การทำซ้ำ การคิดใหม่จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือเป็นกลุ่มคณะที่สามารถขยายออกได้เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น มีการสร้างมิติใหม่ที่สะท้อนความคิดองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการชี้นำ เกิดการอบรมสั่งสอน เมื่อเกิดการหล่อหลอมกระบวนการทางความคิดนั้น ทำให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดความเชื่อมั่นถือมั่น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ และนั่นคือ "ครู" ผู้เป็น "ผู้สร้าง"  "ผู้ถ่ายทอด" ชีวิตมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

    หนังสือ "ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเชิทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน สร้างมโนทัศน์แก่ตนเอง และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศชาติ

สารบัญ

บทที่่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู
บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติของครูไทย
บทที่ 3 บทบาท หน้าที่และภารกิจตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของครู
บทที่ 4 แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
บทที่ 5 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
บทที่ 6 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
บทที่ 7 การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 8 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
บทที่ 9 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

คำนิยม
หนังสือเรื่อง "ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" เล่มนี้ เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย เนื้อหาประกอบไปด้วย 9 บท โดยแต่ละบทได้หยิบยกเนื้อหาที่เป็นแก่นสาระประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปศึกษาค้นคว้าและพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง ผู้มีอาชีพเป็นครูต้องตระหนักอยู่เสมอว่าโลกนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครูจึงต้องค้นคว้าศึกษาอยู่เสมอตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูน เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้ทันกับความเปลี่ยแปลง และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชน สร้างเยาวชนให้มีความรู้ เพื่อสร้างตนเองและสังคมในอนาคตฯพณฯ สัมพันธ์ ทองสมัคร- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเรื่อง "ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นกุญแจสำคัญในการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจะนำมาศึกษาและพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในอาชีพครูอันจะรวมถึงบทบาทหน้าที่ต่อตนเอง ต่อศิษย์ และต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ครูต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายในความคิดตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งทำให้ครูต้องปรับตัวให้ก้าวข้ามศตวรรษ และนำความรู้มาถ่ายทอดแก่ศิษย์และเยาวชนของชาติสืบไปศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จำปาทอง- อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยแล้ว ดร.ธีรศักดิ์ ยังมีพรสวรรค์พิเศษในการใช้ภาษาอีกด้วย คือสามารถเขียนเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับชัดเจน และเขียนได้ตามชื่อของหนังสือ คือเขียนโดยใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ นั่นคือ ผู้อ่านได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็เห็นแนวปฏิบัติไปด้วย ในฐานะผู้อยู่ในวงการครุศึกษาและเป็นผู้หนึ่งที่สนใจการเขียนหนังสือด้วย ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชม ดร.ธีรศักดิ์ อย่างจริงใจ ที่อาจารย์ได้ทุ่มเทเวลาศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในวิชาชีพครูอย่างดียิ่ง ในขณะเดียวกันก็ขอสนับสนุนและกระตุ้นให้ ดร.ธีรศักดิ์ สร้างผลงานใหม่ ๆ ในลักษณะนี้ต่อไป ซึ่งในวงการของเรายังขาดเอกสารลักษณะนี้อยู่มาก ที่มีอยู่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรศ. ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์- อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339526 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน