0
ลด 16%
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Access 2007 (PDF)
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ebook ราคาดี๊ดี 50 60 70บาทเท่านั้น
อ่านต่อ
หนังสือ89.10 บาท
e-books(PDF) ?50.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำหรับ "คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงานเล่ม 3" นี้จะเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Microsft Access 2007 เนื้อหาจะประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล หลักการออกแบบ ประโยชน์ของฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง (Table) การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query) การสร้างแบบฟอร์ม (Form) การสร้างรายงาน (Report) โดยการนำเสนอจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาในแต่ละบทให้อีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรม Microsoft Access 2007
หน่วยที่ 2 การสร้างตาราง (Table)
หน่วยที่ 3 การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query)
หน่วยที่ 4 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
หน่วยที่ 5 การสร้างรายงาน (Report)
หน่วยที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลใน Access 2007

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160806591 (PDF) 215 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน