0
ลด 10%
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003 ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ


สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows xp

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ Windows xp

 • หน่วยที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Windows xp

 • หน่วยที่ 3 การปรับแต่ง Windows xp

 • หน่วยที่ 4 การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์

 • หน่วยที่ 5 การสร้าง User Account

 • ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Access 2003

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรม Microsoft Access 2003

 • หน่วยที่ 2 การออกแบบและสร้างตาราง (Tables)

 • หน่วยที่ 3 การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query)

 • หน่วยที่ 4 การสร้างฟอร์ม (Form)

 • หน่วยที่ 5 การสร้างรายงาน (Report)

 • หน่วยที่ 6 การสร้างเพจ (Pages)
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742124183 (ปกอ่อน) 240 หน้า
  ขนาด: 169 x 221 x 12 มม.
  น้ำหนัก: 370 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 01/2007
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน