0
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System) (PDF)
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบนิวเมติกส์ที่ใช้ในปัจจุบันให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการทำงาน การออกแบบวงจร และควบคุมง่าย โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลม ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ และระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงเรื่องวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ และชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้กับระบบนิวแมติกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจงานระบบนิวแมติกส์สมัยใหม่

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System)
บทที่ 2 ระบบลมอัดในระบบนิวแมติกส์ (Compressed Air in Pneumatic System)
บทที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ (Working Element in pneumatic System)
บทที่ 4 วาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Valve and Element Control in Pneumatic System)
บทที่ 5 วงจรนิวแมติกส์ (Pneumatic Circuit)
บทที่ 6 วงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง (Sequence Control)
บทที่ 7 ส่วนประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Element in Electro Pneumatic System)
บทที่ 8 วงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Electro Pneumatic Circuit)
บทที่ 9 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller)
บทที่ 10 PLC และการประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม (PLC and Application in Industrial)
บทที่ 11 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Microcontroller Control in Pneumatic System)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830640 (PDF) 416 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน