0
คัมภีร์ผู้จัดการ (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
นำเสนอทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ "ผู้จัดการ" ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง..
หนังสือ332.50 บาท
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผุ้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยทักษะในด้านการจ้างงาน และการดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณค่าจนถึงการโน้มน้าวจูงใจ และพัฒนาสมาชิกในทีม จาการเข้าใจงบการเงินทีสำคัญไปถึงการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทัังการตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการอาชีพของคุณเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อช่วยคุณให้สามารถยืนอยุ่ ณ จุดสูงสุดในอาชีพได้ โดยเนื้อหาสาระทีสำคัญประกอบด้วย:

      การพัมนาชุดทักษะที่สมบูรณ์สำหรับคุณ
      การนำพาองค์การพ้นผ่านวิกฤติการณ์ใด ๆ
      การจัการด้วยการกระจายงาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการติดตามดูแลและการปรับปรุง
      การประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวคุณเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การเรียนรู้หลักพื้นฐาน
บทที่ 1 การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
บทที่ 2 จ้างคนที่ดีที่สุด
บทที่ 3 การรักาาคนที่ดีที่สุดไว้
บทที่ 4 การกระจายงานด้วยความมั่นใจ
บทที่ 5 การบริหารเวลาของคุณ

ส่วนที่2 ก้าวสู่ขั้นต่อไป
บทที่ 6 การบริหารทีมงาน
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำ
บทที่ 8 การจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา
บทที่ 9 การจัดการกับวิกฤติ
บทที่ 10 การพัฒนาอาชีพของคุณ
บทที่ 11 การเป็นผู้นำ
บทที่ 12 กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 สร้างความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 13 การจัดทำงบประมาณ
บทที่ 14 ทำความเข้าใจกับงบการเงิน
บทที่ 15 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
บทที่ 16 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ภาคผนวก ก : เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติ
แหล่งอ้างอิง
อภิธานศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145086 (PDF) 454 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับManager's Toolkit
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน