0
คำบรรยายพระไตรปิฎก
ว่าด้วยกำเนิดและความเป็นมาของพระไตรปิฎก สาระสังเขปของพระไตรปิฎก และการวิเคราะห์วิจารร์บางแง่บางประเด็น ในทรรศนะของผู้เขียน ตลอดจนภาคผนวก อันว่าด้วยพระไตรปิฎกสองนาที พระไตรปิฎกห้านาที และภาษาพระไตรปิฎก
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคำบรรยายในพระไตรปิฎก เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความเป็นมาของพระไตรปิฎก การจัดรูปแบบพุทธวจนะในสมัยพุทธกาล การแบ่งพุทธวจนะเป็นพระไตรปิฎกหลังพุทธปรินิพพาน พระวินัยปิฎก พระสุตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก รวมถึงพระไตรปิฎกสองนาที พระไตรปิฎกห้านาที เค้าโครงการบรรยายพระไตรปิฎกศึกษา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ทำให้รู้จักพระไตรปิฎกมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
- การจัดรูปแบบพุทธวจนะในสมัยพุทธกาล
- การแบ่งพุทธวจนะพระไตรปิฏกหลังพุทธปรินิพพาน

2. พระวินัยปิฎก
- โครงสร้างพระวินัยปิฎก
- เนื้อหาสาระ
- ข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้น

3. พระสุตตันตปิฎก
- โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก
- ทีฆนิกาย
- มัชฌิมนิกาย
- สังยุตตนิกาย
- อังคุตตรนิกาย
- ขุททกนิกาย

4. พระอภิธรรมปิฎก
- โครงสร้างพระอภิธรรมปิฎก
- เนื้อหาสาระ
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระอ๓ิธรรมปิฎก

5.ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860346 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 22 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน