0
คำมีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
เรียนรู้การอ่านคำมีตัวสะกด พยัญชนะที่คล้ายกัน การสะกดและอ่านคำ การอ่านบทอ่านสั้น ๆ การอ่านคำ การเขียน สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ
หนังสือ188.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุด "อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เป็นแบบฝึกทักษะ การอ่านภาษาไทยที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการคิดอย่างหลากหลาย ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภพถึงความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ไปพร้อม ๆ กัน อันนำไปสู่ความสำเร็จในการนำความรู้ไปใช้ ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเองได้ดี ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากความทุกข์ มีความเบิกบานใจ

    สำหรับหนังสือ "คำมีตัวสะกด : ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักพยัญชนะที่คล้ายกัน สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ฝึกสะกดและอ่านคำ ฝึกเขียน ฝึกอ่านบทอ่านสั้น ๆ และตอบคำถามให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจและรักในการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหาภายในเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สารบัญ

1. เรียนรู้พยัญชนะ
2. เรียนรู้สระ
3. เรียนรู้วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ
4. เรียนรู้การสะกดคำ/การอ่านคำ
5. เรียนรู้การอ่านคำ/การเขียน
6. เรียนรู้การอ่านบทอ่าน

คำนิยม
การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะอื่น ๆ เพราะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการรับและรู้เนื้อหาข่าวสารก่อนที่ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะการคิด การเขียนต่อไป หวังว่าแบบฝึกหัดทั้ง 5 เล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ทั้งทางด้านการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะนิสัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ที่ได้พากเพียรเขียนแบบฝึกชุดนี้ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัตน์- ราชบัณฑิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452606 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน