0
คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
แบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ว่าด้วยหลักการปกครองท้องถิ่น และประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นของไทย
หนังสือ484.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนวความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนที่ว่าด้วยหลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น และ 2. ส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายฉบับ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญและกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีการเรียบเรียงคำอธิบายประกอบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญหลายฉบับรวมถึงคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น
- บทที่ 1 รัฐกับสถาบันของรัฐ
- บทที่ 2 หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- บทที่ 3 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น
- บทที่ 4 องค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
- บทที่ 6 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการกฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย
- บทที่ 7 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
- บทที่ 8 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 9 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340331 (ปกอ่อน) 734 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน