0
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมาย ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาไว้โดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมาย
บทที่ 2 ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
บทที่ 3 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการทำให้เสียหาย ทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
บทที่ 5 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ (สแปมเมล)
บทที่ 6 บทลงโทษหนักขึ้นและการจำหน่ายหรรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
บทที่ 7 การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่น
บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ให้บริการ และหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
บทที่ 9 คุณสมบัติ ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
บทที่ 10 การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038045 (ปกอ่อน) 476 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน