0
คำอธิบาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562)
เป็นกฎหมายสำคัญมีรายละเอียดมากมายประมาณ 400 มาตรา และยังมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนมากที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" เป็นกฎหมายสำคัญมีรายละเอียดมากมายประมาณ 400 มาตรา และยังมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนมากที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และนักกฎหมายจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตัวยความระมัดระวังอย่างยิ่ง มิฉะนั้นอาจต้องรับโทษทางอาญาและทางแพ่งแม้จะไม่มีเจตนาทุจริต

    ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ แล้วจำนวน 6 ฉบับ และฉบับล่าสุดแก้ไขใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จึงเป็นเหตุจูงใจให้คณะผู้จัดทำเขียนคำอธิบายกฎหมายเรื่องนี้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงาน และจัดพิมพ์ขึ้นโดยหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย

สารบัญ

คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักและตลาดหลักทรัพย์
- บทที่ 1 โครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์
- บทที่ 2 โครงสร้างกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
- บทที่ 3 บทลงโทษทั่วไปสำหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 4 การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานฐานะทางการเงิน
- บทที่ 5 การกระทำที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ฯลฯ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- หมวด 1 การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
- หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
- หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์
- หมวด 5 ตลาดหลักทรัพย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162603983 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน