0
คำไม่มีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
เรียนรู้การอ่านคำไม่มีตัวสะกด รู้จักพยัญชนะและสระ อ่านคำคล้องจอง หัดสะกดคำ อ่านบทอ่านสั้น ๆ
หนังสือ169.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการคิดอย่างหลากหลาย ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพถึงความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ไปพร้อม ๆ กัน อันนำไปสู่ความสำเร็จในการนำความรู้ไปใช้ ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเองได้ดี ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากความทุกข์ มีความเบิกบานใจ

    สำหรับหนังสือ "คำไม่มีตัวสะกด : ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และสระเสียงสั้น-ยาว ได้หัดสะกดคำง่าย ๆ อ่านคำคล้องจอง และท้ายบทมีบทอ่านสั้น ๆ สำหรับฝึกอ่านพร้อมคำถามฝึกคิดและแนวคำตอบ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจและรักในการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหาภายในเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สารบัญ

1. เรียนรู้พยัญชนะ
2. เรียนรู้สระ
3. เรียนรู้การสะกดคำ/การอ่านคำแบบแจกลูก
4. เรียนรู้การอ่านคำ
5. เรียนรู้การอ่านบทอ่าน

คำนิยม
การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะอื่น ๆ เพราะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการรับและรู้เนื้อหาข่าวสารก่อนที่ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะการคิด การเขียนต่อไป หวังว่าแบบฝึกหัดทั้ง 5 เล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ทั้งทางด้านการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะนิสัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ ที่ได้พากเพียรเขียนแบบฝึกชุดนี้ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัตน์- ราชบัณฑิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452613 (ปกอ่อน) 52 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน