0
คุณธรรมนำความรู้ (PDF)
ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม ปลายทางของชีวิต คือ ความสุขที่แท้จริง
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อปลายทางการศึกษา ควรจบลงที่อุปนิสัยอันดีงามของผู้ที่ได้รับการศึกษา แต่เหตุไฉนในยุคที่วงการการศึกษากำลังเฟื่องฟู   ผู้คนกลับห่างไกลคำว่า "คุณธรรมความดีงาม" เข้าไปทุกที ปัจจุบันสังคมของเรามีการแข่งขันกันแทบทุกด้าน แม้แต่เยาวชนเองก็มีการแข่งขันกันในหลายเรื่อง และเมื่อมองเข้าไปที่วงการศึกษา ซึ่งควรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความดีงามให้แก่เด็กๆ เรากลับพบว่า มีระบบการแข่งขันต่างๆ แทรกตัวอยู่ในนั้นมากจนน่าตกใจ เพราะต้องการให้นักเรียนในโรงเรียนของตน แข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากที่สุด

    เราคงต้องทบทวนใหม่แล้วว่า เด็กๆ ของเราได้อะไรจากการแข่งขันแบบนั้น และประเทศของเรา รวมไปถึงโลกของเรา ได้อะไรบ้างจากทรัพยากรมนุษย์ที่คิดจะแข่งขันและอาชนะกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางที่ คำถามเหล่านี้อาจจะต้องเริ่มต้นโดยการย้อนกลับไปตั้งคำถามใหม่แก่วงการศึกษาว่า เป้าหมายอันแท้จริงที่การศึกษาควรมอบให้แก่เด็กๆ นั้นคืออะไร... (ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)

สารบัญ

- บทนำ
- ปลายทางของการศึกษา
- อุปนิสัยที่ดีงาม
- ส่งเสริมเด็กๆ ให้มีความสุขด้วยการ "รู้จักตนเอง"
- หัดให้เด็กๆ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ปฏิบัติการเปลี่ยนนิสัยของผู้เรียน
- นำเด็กๆ สู่อัจฉริยภาพ ด้วยพลังสมาธิ
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่จะนำเด็กๆ สู่ "คุณธรรมนำความรู้"
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
- นำคุณธรรมและความดีงามสู่การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000041 (PDF) 200 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน