0
คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการออกแบบระบบและแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้จริง
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบระบบ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้จริง โดยมีพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีรองรับการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่า การบริหารผลการประกอบการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีความยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 พัฒนาการของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 3 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติ
บทที่ 5 ข้อแนะนำในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 6 เทคนิคในการสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
บทที่ 7 การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319588 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน