0
คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
นวัตกรรมการเขียนบทความวิชาการยุคใหม่ สำหรับการเผยแพร่ความรู้สู่สากล บูรณาการเนื้อหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการเขียนบทความอย่างเหมาะสม พร้อมกรณีศึกษาบทความตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เล่มนี้ เขียนโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการมาเป็นเวลานาน เข้าใจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความของนักวิชาการเป็นอย่างดี โดยเนื้อหาเล่มประกอบด้วย บทนำ สารัตถะของบทความวิจัย หลักการเขียนวิธีการวิจัยและผลการวิจัย หลักการเขียนสรุปผลการวิจัยและผลการวิจัย หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย สารัตถะของบทความปริทัศน์ หลักการเขียนบทความปริทัศน์ การเผยแพร่บทความวิชาการ จริยธรรมการเขียนบทความวิชาการ และกรณีศึกษาความความวิชาการ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สารัตถะของบทความวิจัย
บทที่ 3 หลักการเขียนส่วนหน้าของบทความวิจัย
บทที่ 4 หลักการเขียนส่วนหน้าของบทความวิจัย
บทที่ 5 หลักการเขียนวิธีการวิจัยและผลการวิจัย
บทที่ 6 หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย
บทที่ 7 สารัตถะของบความปริทัศน์
บทที่ 8 หลักการเขียนบทความปริทัศน์
บทที่ 9 การเผยแพร่บทความวิชาการ
บทที่ 10 จริยธรรมการเขียนบทความวิชาการ
บทที่ 11 กรณีศึกษาบทความวิชาการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164240063 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน