0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ โครโฒโซมและสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทาง DNA วิวัฒนาการ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ198.55 บาท
สภาพเก่าปานกลาง104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญครบทั้ง 4 เรื่อง คือ โครโมโซมและสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทาง DNA และวิวัฒนาการ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
- 4.1 โครโมโซม
- 4.2 สารพัธุกรรม
- 4.3 สมบัติของสาร
ฯลฯ

บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- 5.1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
- 5.2 ลักษณะทางพันธุ์กรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุ์ศาสตร์เมนเดล
- 5.3 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน
ฯลฯ

บทที่ 6 เทคโนโลยีทาง DNA
- 6.1 พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
- 6.2 การหาขนาด DNA และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์
- 6.3 การประยุกต์ใช้เทคโลยีทาง DNA
ฯลฯ

บทที่ 7 วิวัฒนาการ
- 7.1 หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
- 7.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
- 7.3 พันธุศาสตร์ประชากร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017841 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน