0
คู่มือปฏิบัติอานาปานสติ (ปกแข็ง)
ลมหายใจที่ใช้ดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งแรกที่จะต้องรู้จักนั้นคือ "ความทุกข์" ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เรื่องขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว จึงควรจะมีการศึกษาสืบต่อกันไป ในการที่จะควบคุมขันธ์ 5 หรือความทุกข์นั้นให้อยู่ในการควบคุม และมีหลักอันสำคัญที่สุดที่จะต้องจำไว้เป็นอย่างยิ่งว่า มีอุปาทานขันธ์เมื่อใด ก็มีทุกข์เมื่อนั้น ไม่มีหรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ ก็ไม่เกิดทุกข์...

สารบัญ

ตอนที่ 1 : กายุนุปัสสนาสติปัฏฐาน
- เหตุที่เลือกใช้อานาปานสติสูตร
- รูปโครงของอานาปานสติ
- อานาปานสติ 16 ขั้น เป็นพุทธศาสนาสมบูรณ์
ฯลฯ

ตอนที่ 2 : เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- "เวทนา" เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนา
- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- หลงในเวทนาทำให้เกิดทุกข์

ตอนที่ 3 : จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ศึกษาเรื่องจิตให้เข้าใจ
- จิตต้องเป็นที่พึ่งแก่ตน
- หลักปฏิบัติจิตตานุปัสสนา
ฯลฯ

ตอนที่ 4 : ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ความหมายของ "ธรรม" ในกรณีอานาปานสติ หมวด 4
- หลักปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- อนิจจัง : จุดเริ่มต้นของความทุกข์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310456 (ปกแข็ง) 180 หน้า
ขนาด: 151 x 216 x 17 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน