0
คู่มือปฏิบัติอานาปานสติ
ลมหายใจที่ใช้ดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องขันธ์ & อันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวจึงควรจะมีการศึกษาสืบต่อกันไป ในการที่จะควบคุมขันธ์ 5 หรือความทุกข์นั้นให้อยู่ในการควบคุมและมึหลักอันสำคัญที่สุดที่จะต้องจำไว้เป็นอย่างยิ่งว่า มีอุปาทานขันธ์เมื่อใด ก็มีทุกข์เมื่อนั้นไม่มีหรือไม่เกิตอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์ขอให้เข้าใจความชังนี้และถือว่าเป็นหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าอุปาทานขันธ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่มีอุปาทานขันธ์ก็ไม่มีทุกข์
         

สารบัญ

ตอนที่ 1 : กายุนุปัสสนาสติปัฏฐาน
- เหตุที่เลือกใช้อานาปานสติสูตร
- รูปโครงของอานาปานสติ
- อานาปานสติ 16 ขั้น เป็นพุทธศาสนาสมบูรณ์
ฯลฯ

ตอนที่ 2 : เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- "เวทนา" เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนา
- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- หลงในเวทนาทำให้เกิดทุกข์

ตอนที่ 3 : จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ศึกษาเรื่องจิตให้เข้าใจ
- จิตต้องเป็นที่พึ่งแก่ตน
- หลักปฏิบัติจิตตานุปัสสนา
ฯลฯ

ตอนที่ 4 : ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ความหมายของ "ธรรม"
- ในกรณีอานาปานสติ หมวด 4
- หลักปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310449 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน