0
คู่มือฝึกอ่านเพื่อเตรียมสอบ RT ป.1 ประเมินความสามารถอ่านออกเขียนได้ มั่นใจเต็ม 100
ฝึกอ่านทุกวัน ไม่ใช่แค่สอบผ่าน แต่จะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นยิ่งสำหรับการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการประเมินด้านการอ่าน (Reading Test) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ในการสอบจะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ อ่านรู้เรื่องคำแต่งประโยค อ่านประโยคแล้วเลือกตอบ และส่วนที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความ รับรองว่าทำคะแนนสอบได้ผ่านในระดับดีอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทนำ
- คู่มือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- สรุปข้อสอบ RT แบบเข้าใจง่าย

ส่วนที่ 1 ฝึกอ่านคำพื้นฐาน
- บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีทที่ 1

ส่วนที่ 2 ฝึกเขียนคำและแต่ประโยค
- ตอนที่ 1 ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านคำต่อไปนี้
- ตอนที่ 2 จงเรียงคำให้เป็นประโยค
- ตอนที่ 3 จงเล่าเรื่องจากภาพโดยเขียนเป็นประโยคให้ได้ใจความ

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ RT ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ RT ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ RT ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ RT ชุดที่ 4

เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008316 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 10 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน