0
คู่มือพิชิต ภาค ก ท้องถิ่น ฉบับสานฝัน
สรุปเข้มทุกเนื้อหาเข้าใจง่าย เทคนิคพิชิตข้อสอบฉับไว ข้อสอบปีล่าสุดพร้อมเฉลย วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือ474.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฏิภาณ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

    "คู่มือพิชิต ภาค ก ท้องถิ่น ฉบับสานฝัน" เล่มนี้ จึงได้รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก ท้องถิ่น ฉบับสานฝัน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
2. ความสามารถทางด้านสรุปเหตุผล
3. ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2560
6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7. พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา
9. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
10. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
11. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558
12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164857933 (ปกอ่อน) 430 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 19 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน