0
คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. อนุปริญญา
ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ครบทุกเนื้อหา และข้อสอบทุกวิชา
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. อนุปริญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความสามารถในการวิเคราะห์
- อนุกรม
- อุปมา-อุปไมย
- คณิตศาสตร์ทั่วไป
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- การเรียงลำดับข้อความ
- การอ่านจับใจความสำคัญ บทความสั้นและยาว

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- พระราชบัยญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- เจาะเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation
- เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ Vocabulary
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637238 (ปกอ่อน) 322 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน