0
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปเนื้อหา "คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เล่ม 3" ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี และสมดุลเคมี อย่างละเอียด สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 7 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
- สถานะของสาร
- การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
- สมบัติของของแข็ง
ฯลฯ

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา
ฯลฯ

บทที่ 9 สมดุลเคมี
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
- ภาวะสมดุล
- การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลของระบบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018046 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน