0
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน กรด-เบส- เคมีไฟฟ้า ข้อสอบเข้ามาหวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ265.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปเนื้อหา "คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เล่ม 4" ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า อย่างละเอียด สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 10 กรด - เบส
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์
- สารละลายกรดและสารละลายเบส
- ทฤษฎีกรด-เบส
- คู่กรด-เบส
- อิเล็กโทรไลต์แก่และอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ฯลฯ

บทที่ 1 เคมีไฟฟ้า
- เลขออกซิเดชัน
- ปฏิกิริยาเคมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
- เซลล์เคมีไฟฟ้า
- การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีที่เกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017926 (ปกอ่อน) 428 หน้า
ขนาด: 185 x 160 x 20 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน