0
ลด 15%
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.6 เล่ม 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.6 เล่ม 5" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง เคมีอินทรีย์ และพอลิเมอร์ อย่างละเอียด สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
12.1 พันธะของธาตุคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์
12.2 วิธีการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
12.3 ไอโซเมอร์ริซึมและไอโซเมอร์
12.4 หมู่ฟังก์ชัน
12.5 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ฯลฯ

บทที่ 13 พอลิเมอร์
13.1 พอลิเมอร์และมอนอเมอร์
13.2 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
13.3 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
13.4 พอลิเมอร์อนินทรีย์
13.5 พลาสติก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018572 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน