0
คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์ (ePub)
สอบกรมราชทัณฑ์ปี 59 พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด 240 ข้อ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(EPUB) ?179.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์" เล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับผู้จะสอบรับราชการกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะตำแหน่งนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่นๆ) โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งประวัติความเป็นมา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน และยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
2. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
4. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
6. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
7. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524100001248 (EPUB) 322 หน้า
ชนิดกระดาษ: EPUB
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน