0
คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. กรณีพิเศษและชายแดนใต้
ประกอบด้วย ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. กรณีพิเศษและชายแดนใต้ ใช้สอบทุกเอก ประกอบด้วย ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความรอบรู้ (50 คะแนน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562
ฯลฯ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน)
- แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- มาตรฐานวิชาชีพ
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
- สมรรถนะวิชาชีพ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634985 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน