0
คู่มือสอบตำรวจกองร้อยน้ำหวาน นายสิบชั้นประทวน
ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบตำรวจกองร้อยน้ำหวาน นายสิบชั้นประทวน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1. - ชุดที่ 4.

วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1. - ชุดที่ 4.

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)
- แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)
- แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)
- แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)
ฯลฯ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634992 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน