0
คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก (PDF)
เจาะเนื้อหาและเข้ออสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?234.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้   ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.
- การปฏิบัติงานในสา นักงาน
- ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับการทหารเบื้องต้น
- รวมแนว ข้อสอบความรู้ทหาร
- เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
- รวมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840065636 (PDF) 247 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน