0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ระเบียบว่าดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
- ระเบียบว่าดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Managment)
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635425 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน