0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการงาน และงานด้านเลขานุการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน และงานด้านเลขานุการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ
- ความรู้ด้านการวางแผน
- ความรู้ด้านการจัดทงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634657 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน