0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การสื่อสาร การประสานงาน และการบริการที่ดี ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การสื่อสาร การประสานงาน และการบริการที่ดี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมุนยชนแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติ ตมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 246 มาตรา 247
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ พ.ศ.2560 หมวด 1 และหมวด 3
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2561
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633469 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน