0
คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม (PDF)
เจาะเนื้อหาและเข้ออสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?234.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สาหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับการบา บัดทางจิตวิทยา
- ความสามารถในการสา รวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
- การวางแผน และการติดตามประเมินผล
- ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบนักจิตวิทยา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840065568 (PDF) 259 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน