0
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการงานบุคคล ฯลฯ๗
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาและแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมงานปกครองท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรณ์บุคคล การบริหารผลการปฎิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสวัสดิการอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฎิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อม เพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การพัฒนาระบบราชการ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารผลการปฎิบัติงาน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง
- ระบบบำเหน็จบำนาญ
- การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635258 (-ไม่ระบุ) 288 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 17 มม.
น้ำหนัก: 1075 กรัม
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน