0
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้   ดังนั้นทำงสถำบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้ำ มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่งึ พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่งึ พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090584 (PDF) 265 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน