0
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (PDF)
เจาะเนื้อหา พรบ และข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้ เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ขึ้นมาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่มิ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
- การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Language ,ORACLE Language
- ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)
- ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล
- การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840084132 (PDF) 260 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน