0
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
- แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
- อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- แนวข้อสอบอานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
- อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ
- แนวข้อสอบอานาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ
- อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- แนวข้อสอบอานาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840118899 (PDF) 267 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน