0
คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ได้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ได้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกาลแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห้งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการองค์กร
- ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634763 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน