0
คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (PDF)
ประกอบด้วย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และอื่น ๆ อีกมากมาย
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พ.ร.บ.การสาธารสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- มาตรฐานคุณภาพน้ำ
- มาตรฐานคุณภาพอากาศ
- กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การวิเคราะห์ราบงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญกาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
- ภาวะโลกร้อน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840050960 (PDF) 276 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน