0
คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลิตทางการเกษตร การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กทม. ทั้งเรื่องของการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลิตทางการเกษตร การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร การส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- การปรับปรุงพันธุ์พืช
- การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- การปรับปรุวสิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
- การใช้ปุ๋ย ฮอร์โฒน และการอารักขาพืช
- การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร
- การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร
- ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร
- เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร
- การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631991 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน