0
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ
- ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตมาและประเมินผล
- การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การบริหารจัดการ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636668 (ปกอ่อน) 430 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 25 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน