0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักงานเลขาธิการนำยกรัฐมนตรี เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบ
แข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีควำมพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
- นโยบายรัฐบาล
- ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
- การวิเคราะห์นโยบาย
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การจัดทำแผน/โครงการ
- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090591 (PDF) 267 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน