0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER
และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนที่กำหนดในการสอบ
เจาะข้อสอบทุกส่วน พร้อมคำเฉลยอธิบาย จัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ
- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
- การวิเคราะห์โครงการ
- การวางแผน
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- ความรู้ด้านงบประมาณ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840120588 (PDF) 268 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน