0
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632233 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 17 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน