0
คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงาน กทม. เล่มนี้ทางสถาบัน THE BEST CENTER
และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบ แข่งขันฯ ในครั้งนี้
ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนที่กำหนดในการสอบ
เจาะข้อสอบทุกส่วน พร้อมคำเฉลยอธิบาย จัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840124265 (PDF) 358 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน