0
คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล่มนี้   โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้    ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพ่มิ เติม พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพ่มิ เติม พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พ่งึ พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่งึ พ.ศ. 2557
- พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่อื การครองชีพ พ.ศ. 2511
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
- เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840073235 (PDF) 258 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน