0
คู่มือสอบนายทหารตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง นายทหารตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
- การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- การตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน
- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
- กระบวนการตรวจสอบภายในและการสารวจขั้นต้น
- การวางแผนการตรวจสอบภายใน
- หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
- การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
- การประเมินการควบคุมภายใน
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญตั ิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840140227 (PDF) 263 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน